Polityka Prywatności RODO

Szanowni Państwo.

Z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

W związku z obowiązującymi przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje odnoszące się do przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO, w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe wytyczne firma Grupa 2MP sc Małgorzata Pakuła Paweł Paśko -właściciel sklepu internetowego w domenie www.foliaochronna.com zobowiązana jest do przekazania poniższych informacji na podstawie przepisów RODO:

Administrator:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Grupa 2MP sc Małgorzata Pakuła Paweł Paśko, ul. Anny Jagiellonki 14/10, 35-623 Rzeszów Polska
NIP 517-024-29-34, REGON 180296676.
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej na adres:  Grupa 2MP, ul. Anny Jagiellonki 14/10, 35-623 Rzeszów lub e-mailowo na adres: grupa2mp@grupa2mp.pl; odnośnie Państwa pytań związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania i odbiorcy danych:
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę Grupa 2MP sc polegają na wykonywaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów jak również oferowaniu klientom sprzedaży produktów, w tym zamówień składanych za pomocą sklepu internetowego w domenie: www.foliaochronna.com;
Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych firmy Grupa 2MP;
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
Państwa dane nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym;

Przechowywanie

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nieograniczony aż do cofnięcia zgody lub umowy.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
– przenoszenia Państwa danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem grupa2mp@grupa2mp.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: Grupa 2MP, ul. Anny Jagiellonki 14/10, 35-623 Rzeszów

Grupa 2MP